Posted : 4 Years ago

 1. ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
 2. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 3. ░░███████████████████████████████████████████████████████████████████████████░
 4. ░▒██                                                                        █░
 5. ░▒██          ▒███ ██ ███         ▄███▄▄   ▄▄█  ▄▄ ▒▄█████¦     ▒███        █░
 6. ░▒██   ▒██   ▒███████ ███        ▒████████ ███▄████▒███████¦    ▒███        █░
 7. ░▒██  ▒████  ▒███████ ███        ▒█████████████████▒███████     ▒████       █░
 8. ░▒██  ▒█████ ▒███▒███ ████       ▒█████████████████▒███ ████    ▒████       █░
 9. ░▒██  ▒█████ ████▒███ ████ █████ ▒████ ███▒███  ███▒███¦████   ▄ ▒████      █░
 10. ░▒██  ▒█████ ████▒████████▒█████ ▒████ ███▒████    ▒███¦████¦▄████████      █░
 11. ░▒██   ▒████ ████▒████████▒▒▒▒▒   ▒███████▒████   ▒████¦ ███¦█████████      █░
 12. ░▒██   ▒█████████▒████████        ▒██████ ▒████   ▒████¦ ████████ ████      █░
 13. ░▒██    ▒████████▒████████        ▒████   ▒████   ▒████¦ ████████  ███      █░
 14. ░▒██    ▒███████ ▒███ ████        ▒████    ▒████  ▒████▄▄███▒████  ███      █░
 15. ░▒██     ▒██████ ▒████ ████       ▒████    ▒████  ▒████████¦ ▒███▄▄███      █░
 16. ░▒██     ▒█████  ▒████ ████       ▒████    ▒████   ▒██████¦  ▒████████      █░
 17. ░▒██      ▒███   ▒████ ████       ▒███     ▒████    ▒████¦    ▒██████       █░
 18. ░▒██                                                                        █░
 19. ░▒███████████████████████████████████████████████████████████████████████████░
 20. ░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░
 21. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 22. ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
 23. █                      ▄▄▄                                                   █
 24. █                    ▄█▒▒▒███▄                                               █
 25. █                 ███▒▒▒▒▒▒▒▒▒█                                              █
 26. █               ██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█                                             █
 27. █              █▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█                                             █
 28. █             Ì▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒█                  ▄▄█████▄▄▄                █
 29. █             █▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒█                ██        ███               █
 30. █            █▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒█                █             █              █
 31. █          Ì█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███               █   ████████    █             █
 32. █          █▒▒▒▒███████████▒▒▒█                █ █████████████  █            █
 33. █          █████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████               █ ███████████████  █           █
 34. █          █▒▒███████████▒▒▒▒██               █ ████████████████ ██          █
 35. █         Ì▒▒██░█     █░███▒▒▒██              █ ██ ███  ████████  █          █
 36. █         Ì▒█Ì░█¦ █ÌÌ █░¦░░██▒▒█              █Ì█            ████Ì█          █
 37. █          Ì█░█Ì   ██ Ì░░░Ì░████              █Ì        ▄███  █████          █
 38. █          █░Ì█Ì       Ì░¦░░█                 ██▄      █▓▓▓▓███▒▒▒█          █
 39. █        ██░¦░Ì    ¦  █ █░Ì░█                Ì▓▓▓█▄   █▓▓▓▓▓▓██▒▒▒▒█         █
 40. █      ▄█░▄Ì░░█   ▀  ▄  █░Ì░█                █▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓██▒▒▒▒█         █
 41. █       █░░░░█ █    █ ▀¦Ì░░¦░█ ÌÌ            █▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ █▒▒▒▒█         █
 42. █      █  █▄█   █▄   ██  █░░░█ ¦Ì¦           Ì▓▓▓▓▓█▀▀▀█▓▓▓█  Ì▒▒▒█          █
 43. █                Ì▄▄▄▄▄▄█Ì▄░░█▄███           █████▀ Ì▄  ▀▀▀  ▄████           █
 44. █                Ì  Ì      ▀██▄▄█            █▒▒▒█ ▄▄▄█▀▀█   █               █
 45. █           ▄█▄▄▄█  Ì▄▄                       █▒▒█  █▄▄▄▄¦ ▄█                █
 46. █         ▄█        █  █                       ██ █▄      █                  █
 47. █        █         █    █                           █▄▄▄▄█                   █
 48. █      ▄█         ▀      █                            Ì  Ì                   █
 49. █    ▄█   ▄██         █   █                     ▄▄▄▄ ▄█▄ Ì▄ ▄▄▄              █
 50. █   █    █  ████▄▄▄████    █                   █░░░░█     Ì█Ì░░██▄           █
 51. █  █    █   █▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██   █▄                █░░░░░Ì      ██░░░░░██         █
 52. █ Ì    █   █▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓¦█   Ì              ▄█░░░░░░░█   Ì █░░░░░░░░██       █
 53. █  █  Ì    █▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓¦ █   █             █░░░░░░░░░█   █░░░░░░░░░░░██     █
 54. █  Ì   █   ██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓¦ █   █           ▄█░░░░░Ì░░░░░█ ▄█░░░░░░░░░░░░░██   █
 55. █   █  █    ██▓▓▓██▓▓▓██  █   █          ███░░░░░Ì█░░░░░█░░░░░░░░░░░░░█░░░█  █
 56. █    █  █    █▓██▓▓▓███  █   █          █  Ì█░░░░██░░░░░░░░░░░░█▄▄░░░░░░▄███ █
 57. █    █▄  █   █▓▓▓▓▓▓▓▓█ Ì   █          █    Ì░░██ █░░░░░░░█░█░░░Ì█████Ì█   █ █
 58. █     █▄ Ì   █▀▀▀▀▀▀▀▀█ █  █           █     ██   █░███░░█▓█▓█░░░█    █    █ █
 59. █      █  █  █       Ì █  █             █    █    █░░█░░░█▓▓▓█░░░█   █    █  █
 60. █       █ █▄▄█       Ì█  █              ██   █    █░███░░░█▓█░░░░█  █    █   █
 61. █        █  ██▄   ▀  Ì  █                 █   █   █░░░░░░░░█░░░░░█  █  ██    █
 62. █         █  ████████  ██                  █   █  █░░░░░░░░░░░░░░█Ì█  █      █
 63. █          █  █     Ì  █ █                  █  █  █░█░█░█░█░███░░██  █       █
 64. █        █▄█  Ì     Ì   █                    █  █ █░█░█░███░█▄█░░█  █        █
 65. █        Ì█   █  ██  █ █                      █ Ì██░░█░░█░█░█░░░░█  ██       █
 66. █         █▄██   █    ██                      Ì  ██░░░░░░░░░░░░░░██ÌÌ        █
 67. █          █▓░   █     █                       █ Ì████████████████  █        █
 68. █          █▓░   █     █                       █ Ì████████████████   █       █
 69. █          █▓░   █▓    Ì                     ███ Ì▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▄ █       █
 70. █          █▓░   ██▓   Ì                     Ì▄  █▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓¦██  █      █
 71. █          █▓░  Ì██▓    █                     Ì██▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓¦  ██       █
 72. █          █▓░  █ Ì▓░   █                      █▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓¦           █
 73. █          █▓░  █ Ì▓░   █                     █▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓¦           █
 74. █         █▓░  Ì   █▓░  Ì                     █▓▓▓▓▓▓▓█  ██▓▓▓▓▓▓▓█          █
 75. █         █▓░  Ì   Ì▓░  Ì                     █▓▓▓▓▓▓▓█   █▓▓▓▓▓▓▓█          █
 76. █         █▓░  █   Ì▓░  Ì                    Ì▓▓▓▓▓▓▓▓█   █▓▓▓▓▓▓▓▓█         █
 77. █        Ì▓░   █   Ì▓░  Ì                    █▓▓▓▓▓▓▓¦    Ì▓▓▓▓▓▓▓▓█         █
 78. █        Ì▓░   █   Ì▓░  Ì                    █▓▓▓▓▓▓▓¦    Ì▓▓▓▓▓▓▓▓█         █
 79. █        █▓░  Ì     █▓░  █                  █▓▓▓▓▓▓▓█      █▓▓▓▓▓▓▓Ì         █
 80. █        █▓░  Ì     █▓░  █                 Ì█▓▓▓▓▓▓▓▓¦     █▓▓▓▓▓▓▓▓█        █
 81. █       Ì▓░   █     █▓░   █                Ì▓▓▓▓▓▓▓▓▓¦     Ì▓▓▓▓▓▓▓▓█        █
 82. █       █▓░   █     █▓░   Ì                Ì██▓▓▓▓▓▓▓¦     Ì▓▓▓▓▓▓▓▓█        █
 83. █       █▓░   Ì     █▓░░   █                 █▓▓▓▓▓▓█       █▓▓▓▓▓▓▓█        █
 84. █      █▓░    Ì     █▓▓░░  █                  ███▓▓▓█       ████████         █
 85. █      █▓▄▄    █    █▓▓░░  █                 Ì  Ì▀▀▀          ██ Ì           █
 86. █      ██░ ▄   █    █▓▓░██████▄            ███▄▄█             ▄█▄█           █
 87. █     █▓▓░      █   █▓▓░░      █          █    █ █            █Ì█ ██▄        █
 88. █   Ì█▓▓░▄▄   ▄ █   █▓▄█░░▄▄▄▄  █       ▄██▄  ▄███           █ █▄   ██       █
 89. █   Ì█▓██  ██▄ ██  ████▄███   ██       ██   ██   Ì           █ █ █    █      █
 90. █   Ì▓█      ██ Ì ██   ██▄ █ ▄▀█▄     █    ▄█  Ì██           Ì██▄ Ì█ ▄ █     █
 91. █   Ì█ ████Ì█  ██ Ì ▀█▀   ▀█▀    █   █ ▄███    █ █            █▄ █ ██ ██     █
 92. █   Ì █▄▄█ █   █   █       ██▄    █ █ █  ███▄▄██▄█             █▄ ▄Ì    █    █
 93. █   █Ì█   ÌÌ  █     █████     █   Ì █Ì     ▄█ █                  ███     █   █
 94. █   ██    ÌÌ▄█      ███▄███▄  █   █ ███▄▄▄▄█ █                    ██▄▄▄▄▄█   █
 95. █   ███▄▄▄██▄█           ██▄█▄█▄██   █▄▄▄▄▄█▀                      ██▄▄▄█    █
 96. █   Ì▄▄▄▄▄▄█                █▄▄▄▄█                                           █
 97. █ st1tch <nfogen>                                                         SfX█
 98. ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
 99. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 100. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  Taken.2.2012.DVDRip.XViD-VH-PROD  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 101. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 102. ░░░░░░▄█████████¦░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████▄░░░░░
 103. ░░░░░█████████¦░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████░░░░
 104. ░░░░███▓░ ██¦░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ Taken 2 (2012) ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██ ░▓███░░░
 105. ░░░███▓░ ██¦░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██ ░▓██░░░
 106. ░░░██▓░ ██¦░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██ ░▓██░░
 107. ░░░██▓░ ███████████████████████████████████████████████████████████████ ░▓██░░
 108. ░░░██▓░ █                             █                               █ ░▓██░░
 109. ░░░██▓░ █ Ripper......: MysticaL      █ Length.........: 92 Mins      █ ░▓██░░
 110. ░░░██▓░ █ Source......: R1 NTSC DVD   █ Aspect Ratio...: 2.35:1       █ ░▓██░░
 111. ░░░██▓░ █ Type........: XviD 1.3.2    █ Resolution.....: 640x272      █ ░▓██░░
 112. ░░░██▓░ █ Discs.......: [x]1CD [ ]2CD █                               █ ░▓██░░
 113. ░░░██▓░ █ Rars........: 49x15 MB      █ Video Bitrate..: 900 kb/s     █ ░▓██░░
 114. ░░░██▓░ █                             █ Video Framerate: 23.976 fps   █ ░▓██░░
 115. ░░░██▓░ █ VH-PROD Rls.: 01/15/2013    █                               █ ░▓██░░
 116. ░░░██▓░ █ DVD Release.: 01/15/2013    █ Audio Bitrate..: 150 kb/s     █ ░▓██░░
 117. ░░░██▓░ █ Theater Date: 09/07/2012    █ Audio Language.: English      █ ░▓██░░
 118. ░░░██▓░ █                             █ Stream Type....: [x]MP3 [ ]AC3█ ░▓██░░
 119. ░░░██▓░ █ IMDB Rating.: 6.3/10        █ Channels.......: [x]Stereo    █ ░▓██░░
 120. ░░░██▓░ █ IMDB Votes..: 71,041        █ ................ [ ]Mono      █ ░▓██░░
 121. ░░░██▓░ █ Genre.......: [x] Action    █                               █ ░▓██░░
 122. ░░░██▓░ █  [ ] Comedy   [ ] Drama     █ Subtitles......: [x] English  █ ░▓██░░
 123. ░░░██▓░ █  [ ] Romance  [ ] Family    █  [ ] French      [x] Spanish  █ ░▓██░░
 124. ░░░██▓░ █  [ ] Sci-Fi   [ ] Musical   █  [ ] Chinese     [ ] Japanese █ ░▓██░░
 125. ░░░██▓░ █  [ ] Horror   [ ] Fantasy   █  [ ] Thai        [ ] Hindi    █ ░▓██░░
 126. ░░░██▓░ █  [ ] War      [ ] Animation █  [ ] German      [ ] Dutch    █ ░▓██░░
 127. ░░░██▓░ █  [ ] History  [ ] Mystery   █  [ ] Portuguese  [ ] Korean   █ ░▓██░░
 128. ░░░██▓░ █  [ ] Western  [x] Crime     █  [ ] None        [ ] Other    █ ░▓██░░
 129. ░░░██▓░ █  [ ] Adventure[x] Thriller  █                               █ ░▓██░░
 130. ░░░██▓░ █  [ ] Biography[ ] Sport     █                               █ ░▓██░░
 131. ░░░██▓░ █  [ ] Documentary            █                               █ ░▓██░░
 132. ░░░██▓░ █▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█ ░▓██░░
 133. ░░░██▓░ ███████████████████████████████████████████████████████████████ ░▓██░░
 134. ░░░██▓░ ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██¦ ░▓██░░
 135. ░░░░██▓░ ██░░░  IMDB Link: http://www.imdb.com/title/tt1397280/  ░░░██ ░▓▓█¦░░
 136. ░░░░███▓░ ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██ ░▓▓██░░░
 137. ░░░░░█████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████░░░░
 138. ░░░░░░░░████████¦░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████████¦░░░░░░
 139. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 140. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 141. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 142. ░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░
 143. ░░░░░░░█████████████████████████████████████████████████████████████████░░░░░░
 144. ░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  P L O T  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░
 145. ░░░░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░
 146. ░░░░░░░░░█████████████████████████████████████████████████████████████░░░░░░░░
 147. ░░░░░░░░░░█                                                         █░░░░░░░░░
 148. ░░░░░░░░░░█ Bryan Mills, the retired CIA agent, stopped at nothing  █░░░░░░░░░
 149. ░░░░░░░░░░█ to save his daughter Kim from Albanian kidnappers. The  █░░░░░░░░░
 150. ░░░░░░░░░░█ father of one of the kidnappers has sworn revenge and   █░░░░░░░░░
 151. ░░░░░░░░░░█ takes Bryan and his wife hostage during their family    █░░░░░░░░░
 152. ░░░░░░░░░░█ vacation in Istanbul. Bryan enlists his daughter to     █░░░░░░░░░
 153. ░░░░░░░░░░█ help them escape.                                       █░░░░░░░░░
 154. ░░░░░░░░░░█                                                         █░░░░░░░░░
 155. ░░░░░░░░░█████████████████████████████████████████████████████████████░░░░░░░░
 156. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 157. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 158. ░░░░░░░░░█████████████████████████████████████████████████████████████░░░░░░░░
 159. ░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  C A S T  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░░
 160. ░░░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░░░░░
 161. ░░░░░░░█████████████████████████████████████████████████████████████████░░░░░░
 162. ░░░░░░░█░░█                                                         █░░█░░░░░░
 163. ░░░░░░░░░░█                                                         █░░░░░░░░░
 164. ░░░░░░░░░░█               Liam Neeson ... Bryan Mills               █░░░░░░░░░
 165. ░░░░░░░░░░█              Maggie Grace ... Kim                       █░░░░░░░░░
 166. ░░░░░░░░░░█             Famke Janssen ... Lenore                    █░░░░░░░░░
 167. ░░░░░░░░░░█              Leland Orser ... Sam                       █░░░░░░░░░
 168. ░░░░░░░░░░█                 Jon Gries ... Casey                     █░░░░░░░░░
 169. ░░░░░░░░░░█              D.B. Sweeney ... Bernie                    █░░░░░░░░░
 170. ░░░░░░░░░░█               Luke Grimes ... Jamie                     █░░░░░░░░░
 171. ░░░░░░░░░░█           Rade Serbedzija ... Murad Krasniqi (as Rade S █░░░░░░░░░
 172. ░░░░░░░░░░█           Kevork Malikyan ... Inspector Durmaz          █░░░░░░░░░
 173. ░░░░░░░░░░█             Alain Figlarz ... Suko                      █░░░░░░░░░
 174. ░░░░░░░░░░█             Frank Alvarez ... Car Wash Attendant        █░░░░░░░░░
 175. ░░░░░░░░░░█            Murat Tuncelli ... Custom Officer Albania    █░░░░░░░░░
 176. ░░░░░░░░░░█              Ali Yildirim ... Imam                      █░░░░░░░░░
 177. ░░░░░░░░░░█              Ergun Kuyucu ... Mirko                     █░░░░░░░░░
 178. ░░░░░░░░░░█            Cengiz Bozkurt ... Border Guard #1           █░░░░░░░░░
 179. ░░░░░░░░░░█                                                         █░░░░░░░░░
 180. ░░░░░░░░░█████████████████████████████████████████████████████████████░░░░░░░░
 181. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 182. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 183. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 184. ░░░░░░▄█████████¦░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████▄░░░░░
 185. ░░░░░█████████¦░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████░░░░
 186. ░░░░███▓░ ██¦░░░░░░░░░░     R E L E A S E  N O T E S      ░░░░░░░░░██ ░▓███░░░
 187. ░░░███▓░ ██¦░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██ ░▓██░░░
 188. ░░░██▓░ ███████████████████████████████████████████████████████████████ ░▓██░░
 189. ░░░██▓░ █                                                             █ ░▓██░░
 190. ░░░██▓░ █ There is a slight undercrop on the top and bottom due to    █ ░▓██░░
 191. ░░░██▓░ █ the perfect crop needing to be an odd multiple, which is    █ ░▓██░░
 192. ░░░██▓░ █ not possible.  We hope you have been enjoying our flicks    █ ░▓██░░
 193. ░░░██▓░ █ over the last 10 years....                                  █ ░▓██░░
 194. ░░░██▓░ █                                                             █ ░▓██░░
 195. ░░░██▓░ █                    . . . . E N J O Y . . .                  █ ░▓██░░
 196. ░░░██▓░ █                                                             █ ░▓██░░
 197. ░░░██▓░ ███████████████████████████████████████████████████████████████ ░▓██░░
 198. ░░░░██▓░ ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██ ░▓▓█¦░░
 199. ░░░░███▓░ ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██ ░▓▓██░░░
 200. ░░░░░█████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████░░░░
 201. ░░░░░░░░████████¦░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████████¦░░░░░░
 202. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 203. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 204.  
 205.